විසිවන වස රජගහ පුර වේළුවනයෙහි

යලි දු වර්ෂර්තුයෙන් පසු සැරිසරා වඩනා සේක්. නැවැත රජගහ පුර වැඩ විසි වන වර්ෂා සෘතුව එහි ගත කළ සේක.

අනු මාතෘකා