ධජදායක රහතන් වහන්සේ

මෙයින් කල්ප ලක්‍ෂයකට පෙර ලෝ පහළ වී වදාළා වූ පදුමුත්තර බුදුරජාණන් වහන්සේ ගේ ශාල බෝධීන් වහන්සේට කොඩි පූජාවක් කළා වූ ධජදායක නම් රහතන් වහන්සේගේ චරිතය අපදාන පාලියේ මෙසේ දක්වා ඇත්තේ ය.

1. පදුමුත්තර බුද්ධස්ස බෝධියා පාදමුත්තමේ,

හට්ඨෝ හට්ඨෙන චිත්තේන ධජමාරෝපයිං අහං.

.

2. පතිත පත්තානි ගණ්හිත්වා බහිද්ධා ඡඩ්ඩයිං අහං

අන්තෝ සුද්ධං බහි සුද්ධං අධිමුත්තමනාසවං

සම්මුඛා විය සම්බුද්ධං අවන්දිං බෝධි මුත්තමං.

.

3. පදුමුත්තරෝ ලෝකවිදූ ආහුතීනං පටිග්ගහෝ,

භික්ඛු සංඝෙ ඨිතෝ සත්ථා ඉමා ගාථා අභාසථ.

.

4. ඉමිනා ධජදානේන උපට්ඨානේනචූභයං,

කප්පානං සතසහස්සං දුග්ගතිං සො න ගච්ඡති.

.

5. දේවේසු දේව සෝභග්ගං අනුභොස්සති නප්පකං,

අනේක සතක්ඛත්තුං ච රාජා රට්ඨෙ භවිස්සති.

උග්ගතෝ නාම නාමේන චක්කවත්ති භවිස්සති.

.

6. සම්පත්තං අනුභොත්වාන සුක්ක මූලේන වෝදිතො,

ගෝතමස්ස භගවතෝ සාසනේභිරමිස්සති.

.

7. පධාන පහිතත්තෝස්මි උපසන්තෝ නිරූපධි,

ධාරේමි අන්තිමං දේහං සම්මා සම්බුද්ධ සාසනේ.

.

8. ඒකපඤ්ඤාස සහස්සේ කප්පේ උග්ගත සව්හයෝ,

පඤ්ඤාස තිසහස්සේ ඛත්තියෝ මේඝ සව්හයෝ.

.

9. පටිසම්භිදා චතස්සෝ විමොක්ඛාචාපි අට්ඨිමෙ,

ඡළභිඤ්ඤා සච්ඡිකතා කතං බුද්ධස්ස සාසනං.

ඉත්ථං සුදං ආයස්මා ධජදායකෝ ථෙරෝ ඉමා ගාථායෝ අභාසිත්ථ.

තේරුම :-

  1. මම පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේගේ උත්තම බෝධි වෘක්‍ෂයට සතුටු සිතින් කොඩියක් එසවීමි.
  2. ගිලිහී වැටී තුබූ බෝපත් ගෙන ඉවත ලූයෙමි. ඇතුළත පිරිසිදු වූ, පිටත පිරිසිදු වූ නිවනට නැමුණු සිත් ඇති ආශ්‍ර‍ව රහිත වූ බුදුන් වහන්සේට සම්මුඛයෙහි වඳින්නාක් මෙන් උත්තම බෝධියට වැන්දෙමි.
  3. පූජාවන් පිළිගන්නා වූ පදුමුත්තර බුදුන් වහන්සේ භික්‍ෂු සංඝයා මැද වැඩ සිට මා ගැන මේ ගාථා වදාළ සේක.
  4. මේ කොඩි පූජාවෙන් හා උපස්ථානයෙන් ද යන මේ දෙකින් මෙතෙමේ කල්ප ලක්‍ෂයක් දුර්ගතියකට නො යන්නේය.
  5. දිව්‍ය ලෝකයන්හි අනල්ප වූ දිව්‍ය සෞභාග්‍යය අනුභව කරන්නේ ය. නොයෙක් වර රටෙහි රජ ද වන්නේ ය. උග්ගත නමින් චක්‍ර‍වර්ති රජෙක් වන්නේ ය.
  6. මෙසේ සම්පත් වළඳා කුශල බලයෙන් ගෞතම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සසුනෙහි සිත් අලවා වෙසෙන්නේ ය.
  7. මම සම්‍යක් සම්බුද්ධ ශාසනයෙහි සම්‍යක් ප්‍ර‍ධාන වීර්‍ය්‍යයෙහි යෙදුණේ වෙමි. සන්සිඳුණේ වෙමි. උපධි රහිත වූයෙමි. අන්තිම ශරීරය දරන්නෙම් වෙමි.
  8. එක් දහස් පනස් වන කපෙහි උග්ගත නම් රජෙක් ද තුන් දහස් පනස් වන කපෙහි මේ නම් රජෙක් ද වීමි.