සෝවාන් පුද්ගලයාගේ අංග

ප්‍ර‍ථම ලෝකෝත්තර මාර්ගය වූ ධර්මශ්‍රෝතසට ධර්ම ප්‍ර‍වාහයට පැමිණ චතුරාර්‍ය්‍යසත්‍යය දැක සත්කායදෘෂ්ටිය දුරු කර ගත්තා වූ, රතනත්‍ර‍ය විෂයයෙහි සියලු සැක දුරු කර ගත්තා වූ, ප්‍ර‍ථම ආර්‍ය්‍යපුද්ගලයා වූ සෝවාන් පුද්ගලයා අංග සතරකින් යුක්ත වන්නේ ය. ඒ අංග සතර :-

“බුද්ධෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො හොති,

ධම්මේ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො හොති,

සංඝෙ අවෙච්චප්පසාදෙන සමන්නාගතො හොති,

අරියකන්තෙහි සීලෙහි සමන්නාගතො හොති.”

යනුවෙන් සෝතාපත්ති සංයුක්තයෙහි ප්‍ර‍කාශිත ය. සෝවාන් පුද්ගලයා බුදුන් වහන්සේ කෙරෙහි නො සෙල්වෙන නො වෙනස් වන ප්‍ර‍සාදයෙන් යුක්ත වේ. ධර්මය කෙරෙහි නො සෙල්වෙන නො වෙනස් වන ප්‍ර‍සාදයෙන් යුක්ත වේ. සංඝයා කෙරෙහි නො සෙල්වෙන නො වෙනස්වන ප්‍ර‍සාදයෙන් යුක්ත වේ. ආර්‍ය්‍යකාන්ත ශීලයෙන් යුක්ත වේ. මේ කරුණු සතර සෝවාන් පුද්ගලයා ගේ අංගයෝ ය.

ආර්‍ය්‍යකාන්ත ශීලය යනු පඤ්චශීලය ය. ආර්‍ය්‍ය පුද්ගලයන්ට පඤ්චදුශ්චරිතය අප්‍රිය ය. පඤ්චශීලය ප්‍රිය ය. එබැවින් ඔවුහු පඤ්චශීලය නො කඩ කෙරෙති. ආර්‍ය්‍යයන්ට ප්‍රිය දෙය වන බැවින් පඤ්චශීලයට ආර්‍ය්‍ය කාන්ත ශීලය යි කියනු ලැබේ. සෝවාන් පුද්ගලයා තුළ පිහිටි පෘථග්ජනයන්ට නැත්තා වූ මේ ගුණාංග සතරට සෝතාපත්තියංගය යි කියනු ලැබේ. සෝවාන් පුද්ගලයකු විය හැකි වීමට හෙවත් සෝවාන් මඟට පැමිණිය හැකි වීමට ඇති කර ගත යුතු ගුණාංග සතරක් ද ඇත්තේ ය. ඒවාට ද සෝතාපත්තියංග යන නම කියනු ලැබේ. ඒ සතර සෝතාපත්ති සංයුත්තයේ මෙසේ දැක්වේ.

“සප්පුරිසසංසෙවො සොතාපත්තියංගං

සද්ධම්මස්සවණං සොතාපත්තියංගං,

යොනිසොමනසිකාරො සොතාපත්තියංගං,

ධම්මානුධම්මපටිපත්ති සොතාපත්තියංගං.”

සත්පුරුෂ සේවනය එක් සෝතාපත්තියංගයෙකි. සද්ධර්ම ශ්‍ර‍වණය එක් සෝතාපත්තියංගයෙකි. යෝනිසොමනස්කාරය එක් සෝතාපත්තියංගයෙකි. ධර්මානු ධර්ම ප්‍ර‍තිපත්තිය එක් සෝතාපත්තියංගයෙකි.