4. පාකස්ථාන කර්ම චතුෂ්කය

අකුශලය, කාමාවචර කුශලය, රූපාවචර කුශලය, අරූපාවචර කුශලය යි විපාක දෙන ස්ථානයන්ගේ වශයෙන් කර්ම සතර වර්ගයකි. එයින් අකුශලය සතර අපායෙහි ප්‍ර‍තිසන්ධි විපාක දෙයි. කාම ලෝක රූප ලෝක දෙක්හි ප්‍ර‍වෘත්ති විපාක දෙයි. කාමාවචර කුශලය මිනිස් ලොව, සදෙව් ලොව ප්‍ර‍තිසන්ධි විපාක දෙයි. කාම රූප ලෝක දෙක්හි ම ප්‍ර‍වෘත්ති විපාක ගෙන දෙයි. රූපාවචරාරූපාවචර කුශලයෝ රූපාරූප භූමීන්හි ප්‍ර‍තිසන්ධි ප්‍ර‍වෘත්ති විපාක දෙති. ප්‍ර‍තිසන්ධි විපාක දීමය යනු යම්කිසි භවයක ඉපදවීම ය. ප්‍ර‍වෘත්ති විපාකය යනු ඒ ඒ භවවල උපන් සත්ත්වයාට ලැබෙන විපාකය ය.