2. පටිච්ච සමුත්පාද පාළිය

 1. අවිජ්ජා පච්චයා සඞ්ඛාරා,
 2. සඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං,
 3. විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං,
 4. නාමරූප පච්චයා සළායතනං,
 5. සළායතන පච්චයා ඵස්සො,
 6. ඵස්ස පච්චයා වේදනා,
 7. වේදනා පච්චයා තණ්හා,
 8. තණ්හා පච්චයා උපාදානං,
 9. උපාදාන පච්චයා භවෝ,
 10. භව පච්චයා ජාති,
 11. ජාති පච්චයා ජරාමරණං සෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති.

එවමේතස්ස කේවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයෝ හෝති.