මුල් පිටුව
මහා ජයමංගල ගාථා
මහාකාරුණිකෝ නාථෝ මහා කාරුණික බුදුරජාණන් වහන්සේ සියලු සත්‍වයන්ට හිත සුව පිණිස පාරමිතා පුරා බුදූබවට පැමිණිහ. ඒ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට ජය මංගල්‍යක් වේවා
හිතාය සබ්බපාණිනං
පූරෙත්වා පාරමී සබ්බා
පත්තෝ සම්බෝධිමුත්තමං
එතේන සච්චවජ්ජේන
හෝතු (තේ) ජයමංගලං
ජයන්තෝ බෝධියා මූලේ ජය ශ්‍රී මහා බො මුලදී ශාක්‍ය තොමො මාර සෙනා පරදවා ජය ලැබූ ආකාරායෙන් ඔබට ද ජය ලැබේවා! ජය මංගල්‍යක් වේවා!
සක්‍යානං නන්දිවද්ධනෝ
ඒවං (තුය්හං) ජයෝ හෝතු
ජයස්සු ජයමංගලං
සක්කත්වා බුද්ධරතනං දෙව් මිනිසුන්ට හිත සුව සලසන්නා වූ බුද්ධ රත්නය උතුම් බෙහෙතකි. ඒ තෙජසින් මගේ සියලු උවදුරු නැසේවා! සියලු දුක් දුරුවේවා!
ඕසධං උත්තමං වරං
හිතං දේවමනුස්සානං
බුද්ධ තේජේන සොත්ථිනා
නස්සන්තුපද්දවා සබ්බේ
දුක්ඛා වූපසමෙන්තු (තේ)
සක්කත්වා ධම්මරතනං කෙළෙස් ගින්නෙන් ඇතිවන දැවිල්ල සංසිදුවන ධර්ම රත්නය උතුම් බෙහෙතකි. ඒ තේජසින් ඔබගේ සියලු උවදුරු නැසේවා! සියලු භය දූරු වේවා!
ඕසධං උත්තමං වරං
පරිළාවූපසමණං
ධම්මතේජේන සොත්ථිනා
නස්සන්තුපද්දවා සබ්බේ
භයා වූපසමෙන්තු (තේ)
සක්කත්වා සංඝරතනං දුරසිට ගෙනවුත් පුදන සිව්පසය පිළිගැනීමට සුදුසු සංඝරත්නය උතුම් බෙහෙතකි, ඒ ‌තේජසින් ඔබගේ සියලු උවදුරු නැසේවා! සියලු රෝග දුරු වේවා!
ඕසධං උත්තමං වරං
ආහුනෙය්‍යං පාහුනෙය්‍යං
සංඝ තේජේන සොත්ථිනා
නස්සන්තු’පද්දවා සබ්බේ
රෝගා වූපසමෙන්තු (තේ)
යං කිඤ්චි රතනං ලෝකේ මේ පෙළොතලෙහි ඇති කිසිම වස්තුවක් බුද්ධ රත්නයට සම කළ නොහැක. ඒ සත්‍යයෙන් ඔබට සියලු යහපත වේවා!
විජ්ජති විවිධා පුථු
රතනං බුද්ධසමං නත්ථි
තස්මා සොත්ථි භවන්තු (තේ)
යං කිඤ්චි රතනං ලෝකේ මේ පෙළොතලෙහි ඇති කිසිම වස්තුවක් ධර්ම රත්නයට සම කළ නොහැක. ඒ සත්‍යයෙන් ඔබට සියලු යහපත වේවා!
විජ්ජති විවිධා පුථු
රතනං ධම්මසමං නත්ථි
තස්මා සොත්ථි භවන්තු (තේ)
යං කිඤ්චි රතනං ලෝකේ මේ පෙළොතලෙහි ඇති කිසිම වස්තුවක් සංඝ රත්නයට සම කළ නොහැක. ඒ සත්‍යයෙන් ඔබට සියලු යහපත වේවා!
විජ්ජති විවිධා පුථු
රතනං සංඝසමං නත්ථි
තස්මා සොත්ථි භවන්තු (තේ)
නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං බුදුරජාණන් වහනසේ මට එකම සරණ වන සේක. අන් කිසිම සරණක් නැත. ඒ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට ජය මංගල්‍යක් වේවා!
බුද්ධෝ මේ සරණං වරං
ඒතේන සච්චවජ්ජේන
හෝතු (තේ) ජයමංගලං
නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං ධර්ම රත්නය මට එකම සරණ වන සේක. අන් කිසිම සරණක් නැත. ඒ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට ජය මංගල්‍යක් වේවා!
ධම්මෝ මේ සරණං වරං
ඒතේන සච්චවජ්ජේන
හෝතු (තේ) ජයමංගලං
නත්ථි මේ සරණං අඤ්ඤං සංඝ රත්නය මට එකම සරණ වන සේක. අන් කිසිම සරණක් නැත. ඒ සත්‍යයේ බලයෙන් ඔබට ජය මංගල්‍යක් වේවා!
සංඝෝ මේ සරණං වරං
ඒතේන සච්චවජ්ජේන
හෝතු (තේ) ජයමංගලං
සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සියලු උවදුරු දුරු වේවා! සියලු රෝග විනාශ වේවා! කිසිම අනතුරක් නොවේවා! දීර්ඝායුෂ සැප ලැබේවා!
සබ්බරෝගෝ විනස්සතු
මා (තේ) භවත්වන්තරායෝ
සුඛී දීඝායුකෝ භව
භවතු සබ්බමංගලං හැම මංගල්‍යක්ම වේවා! සියලු දෙවියො රකිත්වා! සියලු බුදුවරුනගේ බලයෙන් ඔබට සැම දා සුව සෙත් වේවා!
රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
සබ්බබුද්ධානු භාවේන
සදා සොත්ථි භවන්තු (තේ)
භවතු සබ්බමංගලං හැම මංගල්‍යක්ම වේවා! සියලු දෙවියො රකිත්වා! සියලු ධර්මරත්නයේ බලයෙන් ඔබට සැම දා සුව සෙත් වේවා!
රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
සබ්බධම්මානු භාවේන
සදා සොත්ථි භවන්තු (තේ)
භවතු සබ්බමංගලං හැම මංගල්‍යක්ම වේවා! සියලු දෙවියො රකිත්වා! සියලු සංඝරත්නයේ බලයෙන් ඔබට සැම දා සුව සෙත් වේවා!
රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා
සබ්බසංඝානු භාවේන
සදා සොත්ථි භවන්තු (තේ)
නක්ඛත්ත යක්ඛ භූතානං නක්ෂත්‍ර ග්‍රහ අපලයන් ද, යක්ෂභූතයනගෙන් හා පාපී ග්‍රහයන්ගෙන් වන දොසයන් ද, සියලු උපද්‍රවයන් ද පිරිතේ අනුහසින් දුරු වේවා!
පාපග්ගහනිවාරණා
පරිත්තස්සානු’භාවේන
හන්තු තේසං උපද්දවේ
යං දුනිමිත්තං අවමංගලඤ්ච දුර්නිමිති, අවමංගල, අයහපත් පක්‍ෂීන් හැඩූ හඬ, පාප ග්‍රහ, දොෂ, නරක හීන පෙනීම යන සියල්ල බුද්ධානු භාවයෙන් විනාශ වෙත්වා!.
යො චා’ මනාපො සකුණස්ස සද්දො
පාපග්ගහො දුස්සුපිනං අකන්තං
බුද්ධා’නුභාවේන විනාසමෙන්තු
යං දුනිමිත්තං අවමංගලඤ්ච දුර්නිමිති, අවමංගල, අයහපත් පක්‍ෂීන් හැඩූ හඬ, පාප ග්‍රහ, දොෂ, නරක හීන පෙනීම යන සියල්ල ධම්මානු භාවයෙන් විනාශ වෙත්වා!.
යො චා’ මනාපො සකුණස්ස සද්දො
පාපග්ගහො දුස්සුපිනං අකන්තං
ධම්මා’නුභාවේන විනාසමෙන්තු
යං දුනිමිත්තං අවමංගලඤ්ච දුර්නිමිති, අවමංගල, අයහපත් පක්‍ෂීන් හැඩූ හඬ, පාප ග්‍රහ, දොෂ, නරක හීන පෙනීම යන සියල්ල සංඝානු භාවයෙන් විනාශ වෙත්වා!.
යො චා’ මනාපො සකුණස්ස සද්දො
පාපග්ගහො දුස්සුපිනං අකන්තං
සංඝා’නුභාවේන විනාසමෙන්තු
දුක්ඛප්පත්තා ච නිද්දුක්ඛා දුකට පත්වූ සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා
භයප්පත්තා ච නිබ්භයා බියට පත්වූ සියලු සත්වයෝ බියෙන් මිදෙත්වා
සොකප්පත්තා ච නිස්සෝකා ශෝකයට පත්වූ සියලු සත්වයෝ ශෝක නොවෙත්වා!
හොන්තු සබ්බේපි පාණිනෝ
දානං දදන්තු සද්ධාය ශ්‍රද්ධාවෙන් දන් පුදනු ලබත්වා
සීලං රක්ඛන්තු සබ්බදා හැමකල්හි සීලය සුරකිත්වා
භාවනාභිරතා හොන්තු භාවනාවේ ඇලී වසන්නෝ වෙත්වා
ගච්ඡන්තු දේවතාගතා (ඒ සියලු පිනෙන්) දෙවියන්ගේ සහභාගයට යෙත්වා
සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා සියලු බුදු ගුණ බලයෙන්
පච්චේකානඤ්ච යං බලං පසේ බුදු ගුණ බලයෙන්
අරහන්තානඤ්ච තේජේන රහතුන් ගේ ද තේජසින්
රක්ඛං බන්ධාම සබ්බසෝ සැමට රැකවරණ වේවා.
සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා සියලු බුදු ගුණ බලයෙන්
පච්චේකානඤ්ච යං බලං පසේ බුදු ගුණ බලයෙන්
අරහන්තානඤ්ච තේජේන රහතුන් ගේ ද තේජසින්
රක්ඛං බන්ධාම සබ්බසෝ සැමට රැකවරණ වේවා.
සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා සියලු බුදු ගුණ බලයෙන්
පච්චේකානඤ්ච යං බලං පසේ බුදු ගුණ බලයෙන්
අරහන්තානඤ්ච තේජේන රහතුන් ගේ ද තේජසින්
රක්ඛං බන්ධාම සබ්බසෝ සැමට රැකවරණ වේවා.
මේ පිරිත් ඇතුලත් කර සැකසු අන්තර්ජාලය අනවශ්‍ය offline මෘදුකාංග පරිඝනක සඳහා සහ Android දුරකථන සඳහා ලබාගන්න.