අල්පේච්ඡතා වේශයෙන් වඤ්චක ථීනමිද්ධය

සමහර විට ථීනමිද්ධය අල්පේච්ඡතා වේශයෙන් පහළ වන්නේ ය. එයට රැවටුණ තැනැත්තේ “අපට මේ තිබෙන ප්‍රමාණය ඇත. වැඩි ලෝභකම හොඳ නැත. අපි මේ තරමින් සතුටු වෙමු” යි ඇති දෑ දියුණු කර ගැනීමටත් නො ලැබූ දෑ ලැබීමටත් උත්සාහ නො කරන්නේ ය.