ආත්මගෞරවයේ වේශයෙන් වඤ්චක ථීනමිද්ධය

වෙහෙසිය යුතු වැඩක් කළ යුතුව තිබෙන කල්හි සමහර විට අලසයාගේ සිත්හි ආත්ම ගෞරවයේ වේශයෙන් ථීනමිද්ධය පහළ වේ. එයින් වඤ්චිත වූයේ “මේ වැඩේ මගේ තත්ත්වයට නුසුදුසුය. මෙ බඳු පහත් වැඩ කිරීම මගේ ආත්ම ගෞරවයට බාධාවකැයි” කළ යුත්ත නො කරන්නේ ය.