අපචිතිකාමතා වේශයෙන් වඤ්චක ද්වේෂය

ගරු කළ යුත්තන්ට ගරු කරනු කැමති බව අපචිතිකාමතා නමි. චණ්ඩ පරුෂ මා පියන් ගුරුවරයන් ස්වාමිවරයන් යටතේ සිටින තැනැත්තන් කෙරෙහි ඒ මා පියාදීන් පිළිබඳ භය ස්වභාවය වූ ද්වේෂය සමහර විට අපචිතිකාමතා වේශයෙන් පහළ වේ. එයින් මෙහෙයනු ලැබුවෝ ගුණ සැලකීමෙන් නොව බියෙන් ඔවුනට ගරු බුහුමන් කරති. කීකරු වෙති. ද්වේෂ සහගත සිතින් කරන මේ අපචායනය, අපචායන කුශලයට අයත් නොවේ.