නෛෂ්කාම්‍යකාමතා වේශයෙන් වඤ්චක ලෝභය

කාම්‍ය වස්තුන් හැර දමනු කැමති බව, ගිහිගෙය හැර පැවිදි වනු කැමති බව “නෛෂ්කාම්‍යකාමතා” නමි. ඇතැම් පැවිද්දන් මහජනයාගෙන් බොහෝ ගරු බුහුමන් පූජා සත්කාර ලබමින් දනිසුරන්ගේ විලාසයෙන් සැප විඳිනු දක්නා වූ ද, සාමාන්‍යයෙන් සියලු ම පැවිද්දන් මහජනයා ගෙන් පූජා සත්කාර ලබන බව දක්නා වූද, සමහර ගිහියන් කෙරෙහි, පැවිදි ව පූජා සත්කාර ලැබීමේ, සැප විඳීමේ ලෝභය නෛෂ්කාම්‍යකාමතා වේශයෙන් ම පහළ වේ. එයට රැවටුණ තැනැත්තේ සසරට කලකිරුණු ආකාරයෙන් හෝ බුදු සස්න දියුණු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නකුගේ ආකාරයෙන් හෝ පැවිදි වන්නට උත්සාහ කරයි. සමහර විට පැවිදි ද වෙයි. මෙසේ බුදු සස්නට බැස ගන්නවුන් ගේ පැවිද්ද සමහර විට සාර්ථක ද වේ.