5. සික්ඛාකාමතාමුඛෙන කුක්කුච්චං වඤ්චෙති

ශික්ෂාකාමත්වයේ වේශයෙන් කුක්කුච්චය වඤ්චා කෙරේ.

ශීලය නිර්මල කොට රක්ෂා කරනු කැමති බව ශික්ෂාකාමතා නමි. කළ යුත්ත නො කළ යුත්ත ගැන ද කැප දෙය හා අකැප දෙය ගැන ද විමසන ස්වභාවය ශික්ෂාකාමියා ගේ ලක්ෂණයයි. කළ දෙය වරද ද නිවරද ද කැප ද අකැප ද යනාදීන් ඇතිවන චිත්ත සන්තාපය කුක්කුච්චය යි. ද්වේෂ සහගත වූවක් බැවින් ඒ කුක්කුච්චය පාපයකි. සමහර විට ශික්ෂාකාමීන් කෙරෙහි ඒ කුක්කුච්චය ශික්ෂාකාමිත්වයේ වේශයෙන් පහළ වන්නේ ය.