එක්සිය හැටහයක් පචිති ඇවැත්

ආර්‍ය්‍යාවරුනි, අනතුරුව එක්සිය හැටහයක් (166) ක් පචිති ඇවැත් උදෙසනු ලැබේ.

 1. යම් භික්ෂුණියක් ලුනු කා නම් පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් දෙකිසිලි, යෝනි පෙදෙස වැනි සම්බාධ ස්ථානයන්හි ලෝම උගුළුවා නම් පචිති වේ.
 3. යෝනි ප්‍රදේශය (මහනෙල් පෙත්තකින් වුවද) තැලීමෙහි පචිති වේ.
 4. මටසිලිටි ලාකඩමය දෙයක් හෝ අන්දෙයක් යෝනි මාර්ගයෙහි යවා නම් පචිති වේ.
 5. පස්සාව මාර්ගය ජලයෙන් පිරිසිදු කරනු කැමති භික්ෂුණිය විසින් දෑඟුලක් පමණ ගැඹුරට පිරිසුදු කටයුතුයි. ඒ සීමාව ඉක්මවන භික්ෂුණියට පචිති ඇවැත් වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් දන් වළඳනා භික්ෂුවකට පැන් එලවීමෙන් හෝ පවන් සැලීමෙන් උවටැන් කරන්නී ද පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් තමා ඉල්ලා හෝ අනුන් ලවා ඉල්ලවා තමා බැඳ හෝ අනිකකු ලවා බැඳවා, කොටා හෝ කොටවා, පිස හෝ පිසවා අමු ධාන්‍යයක් වළඳා නම් පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් මලමුත්‍ර‍ කැළිකසල හෝ ඉඳුල් ආදිය භික්ති ප්‍රාකාරාදියෙන් පිටතට දමා නම් හෝ දමවා නම් පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් මලමුත්‍ර‍ කැළිකසල හෝ ඉඳුල් ආදිය නිල්වන් තණබිමක දමා නම් හෝ දමවා නම් පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් නැටුම්, ගැයුම් හෝ බෙර වැයුම් දැකීම පිණිස යා නම් පචිති වේ.

පළමුවැනි ලසුන වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් පහනක් නැති අඳුරු රාත්‍රියක පුරුෂයකු සමග හුදකලාව සිටී ද කථාබස් හෝ කෙරේ ද පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් භික්ති ආදියෙන් වැසුණු ආවරණ ස්ථානයෙක්හි පුරුෂයකු සමග හුදකලාව සිටී ද කථාබස් හෝ කෙරේ ද පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් අභ්‍යාවකාශයෙහි පුරුෂයකු සමග හුදකලාව සිටී ද කථාබස් හෝ කෙරේ ද පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් මහා වීථියක කුඩා වීථියක හෝ වීථි සන්ධියක පුරුෂයකු සමග හුදකලාව සිටී ද කථාබස් හෝ කෙරේ ද දෙවැනි මෙහෙණක ඉවතට හෝ යවා ද පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් උදය කාලයේ ගෙවලට ගොස් ගෙහිමියන්ට නො දන්වා නැගී යේ ද පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් සවස් කාලයේ ගෙවලට ගොස් ගෙහිමියන් නො විචාරා අසුන්හි හිඳගනී ද, සැතපේ ද පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් සවස් කාලයේ ගෙවලට ගොස් ගෙහිමියන් නො විචාරා යහනක් අතුරා හෝ අතුරුවා හෝ හිඳගනී ද සැතපේ ද පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් වරදවා ගැනීමෙන් හෝ වරදවා කල්පනා කිරීමෙන් අනිකකු හට ගරහා නම් පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් තමා හෝ අනිකකු පිළිබඳ ව නිරයෙන් හෝ බඹසරින් (පරදු තබා) දිවුරා නම් පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් තමාට ම වධ කර ගනිමින් අඬා නම් පචිති වේ.

දෙවැනි අන්ධකාර වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් නිර්වස්ත්‍ර‍ව ස්නානය කෙරේ ද පචිති වේ.
 2. නාන කඩයක් කරවන භික්ෂුණිය විසින් එය ප්‍ර‍මාණවත් ලෙස කරවිය යුතුය. මේ එහි ප්‍ර‍මාණයයි. දිගින් සුගත වියතින් වියත් සතරකි. පළලින් වියත් දෙකකි. එය ඉක්මවන්නී ඡේදනක පචිති ඇවැත් වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් වෙනත් භික්ෂුණියක ගේ සිවුරක් ලිහා හෝ ලිහවා පසුව එය හතර පස්දිනක් හැර කරදර ආදියක් නැතිව ම ගෙත්තම් නො කෙරේද? අනුන් ලවා හෝ ගෙත්තම් කිරීමට උත්සාහ නො කෙරේ ද පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් භික්ෂුණීන්ට අයත් පස් සිවුරු මාරුකර හඳිමින් දින පහක් ඉක්මවා ද පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් උපසපන් භික්‍ෂුණියකගේ පස් සිවුරු අතරින් යම් සිවුරක් හිමියන් නො පිළිවිස ගෙන දරා නම් පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් භික්ෂුණී සංඝයාගේ චීවරලාභයට අන්තරාය කෙරේ නම් පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් විනයානුකූලව කරන සිවුරු බෙදීම වළක්වා ද පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් ගිහියකුට පිරිවැජියකුට හෝ පිරිවැජියකට භික්ෂුණීන්ට අයත් සිවුරක් දේ ද පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් දුර්වල සිවුරක් ලැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් චීවර කාලය ඉක්මවා ද පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් විනයානුකූල වූ කඨිනෝද්ධාරය වළකා ද පචිති වේ.

තෙවැනි නග්න වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණීන් දෙදෙනෙක් එක ඇඳක එකට සැතපේ නම් පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණීන් දෙදෙනෙක් එක ඇතිරියෙහි එක පොරෝණයක් පෙරවගෙන සැතපේ ද පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් දැන දැන වෙනත් භික්ෂුණියකට කරදර අපහසු ගෙන දේද පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් තමන් සමග ජීවත්වන රෝගයකින් දුකට පත් වූ ශිෂ්‍ය භික්ෂුණියකට උවටැන් නො කෙරේ ද, උවටැන් කරවීම පිණිස හෝ උත්සාහවත් නො වේ ද පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් වෙනත් භික්ෂුණියකට තම ආවාසය දී, පසුව කුපිතව නො සතුටු සිත් ඇතිව එයින් බැහැර කෙරේ ද අනුන් ලවා හෝ බැහැර කරවා ද පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් කුදුමහත් කටයුතුවලින් ගිහියන් සමග මිශ්‍ර‍ව වසන්නී නම් සෙසු භික්ෂුණීන් විසින් ඇයට මෙසේ කියයුතු වෙයි. “ආර්‍ය්‍යාවනි, ගිහීන් හා මිශ්‍ර‍ව වාසය නො කරව. ගිහි සංසර්ගයෙන් වෙන්ව විවේකීව සිටීම භික්ෂුණී සංඝතෙමේ පසසයි” කියායි. මෙසේ කියනු ලබද්දීත් එකී භික්ෂුණිය සිය ලාමක හැසිරීම් නොහළා නම් එය දුරු කරනු පිණිස තෙවරක් ම කිය යුතුය. තෙවැනි වර ලාමක හැසිරීම් දුරුකළා නම් මැනවි. නොකළා නම් පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් සැකසහිත යයි ප්‍ර‍සිද්ධ වූ බිය සහිත වූ තම රටෙහි යෙහෙළි භික්ෂුණියකගෙන් තොරව හැසිරේ නම් පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් සැක සහිත යයි ප්‍ර‍සිද්ධ වූ බිය සුළු වූ තම රටින් පිටත යෙහෙළි භික්ෂුණියකගෙන් තොරව හැසිරේ නම් පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් වස් සමාදන් වූ කාලය තුළ දේශචාරිකාවෙහි යෙදේ ද පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් වස් පවාරණයෙන් පසුව යටත් පිරිසෙයින් පස් හය යොදුනක් වත් දේශ චාරිකාවෙහි නො යෙදුනී නම් පචිති වේ.

සිව්වැනි තුවට්ට වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් රජුන්ගේ ක්‍රීඩා ශාලාවකට, චිත්‍රාගාරයකට, ආරාමයකට, උයනකට හෝ පොකුණකට බැලීම සඳහා යේ ද පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් ප්‍ර‍මාණය ඉක්මවා කරන ලද ඇඳක් පුටුවක් හෝ ඇත් අස් රූ සටහන් යොදා කළ පළඟක් හෝ පරිභෝග කෙරේ ද පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් නූල් කටී නම් පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් ගිහියන්ට වතාවත් කෙරේ නම් පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් “ආර්‍ය්‍යාවරුනි, මෙහි එව. මේ අධිකරණය විසඳව”යි කියනු ලබද්දීත් මැනවැ’යි පිළිගෙන පසුව කිසියම් කරදර ආදියක් නැත්තේ ම එය නොවිසඳයි ද අනුන් ලවා හෝ විසඳීමට උත්සාහ නො කෙරේ ද පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් ගිහියකුට පිරිවැජියකුට හෝ පිරිවැජියකට කෑ යුතු බුදිය යුතු දැයක් සියතින් දේ ද පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් ඔසප් කාලයෙහි පරිභෝග කටයුතු වූ සිවුර අත් නො හැර (සතරවැනි දින ද) පරිභෝග කෙරේ නම් පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් දොරකවුළු ඇති ආවාසය, ආරක්ෂා පිණිස අනිකකුට පාවා නො දී දේශ චාරිකාවෙහි යෙදුනි නම් පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් හස්ත ශිල්පාදී ලෞකික වූ තිරශ්චීන විද්‍යාවක් තමා ප්‍ර‍ගුණ කෙරේ නම් පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් හස්ත ශිල්පාදී ලෞකික වූ තිරශ්චීන විද්‍යාවක් අනුන්ට ප්‍ර‍ගුණ කෙරේ නම් පචිති වේ.

පස්වැනි චිත්තාගාර වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් දැන දැන භික්ෂූන් ඇති අරමකට නො පිළිවිස පිවිසියේ ද පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් භික්ෂුවකට ආක්‍රෝශ පරිභව කෙරේ ද පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් කුපිතව භික්ෂුණී සංඝයාට පරිභව කෙරේ ද පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් ආරාධනා ලැබ හෝ පවාරණය කරන ලදුව වැළඳිය යුතු දැයක් වළඳා ද පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් කුලයන් (දායකයන්) පිළිබඳ මසුරු බව ඇත්තී ද පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් භික්ෂූන් වසන අරමකට ළං නො වූ ආවාසයක වස් එළඹියා නම් පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් වස් වැස උභතෝ සංඝයා කෙරෙහි දැකීමෙන් හෝ ඇසීමෙන් හෝ සැකයෙන් යන තුන් කරුණෙන් පවාරණය නො කෙරේ ද පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් ගරුධර්ම38 ඇසීම පිණිස හෝ පොහොය කිරීමාදී විනයකර්ම කිරීම පිණිස නො යේ ද පචිති වේ.
 9. අඩමසක් පාසා භික්ෂුණිය විසින් ගරුධර්ම ඇසීම හා පොහොය විචාරීම භික්ෂු සංඝයාගෙන් බලාපොරොත්තු විය යුතුයි. එය ඉක්මවන භික්ෂුණියට පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් ප්‍ර‍සඛ (නාභියෙන් යට දණ මඩලෙන් උඩ) පෙදෙසෙහි හටගත් ගඩුවක් හෝ වණයක්, සංඝයාට හෝ ගණයාට හෝ නො දන්වා පුරුෂයකු සමග ඔවුනොවුන් බිඳවා ද, සෝදා ද, බෙහෙත් ගල්වා ද, බඳී ද ලිහා හෝ හරීද පචිති වේ.

සවැනි ආරාම වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් ගැබිණියක උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් කිරිපොවන්නියක උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් දෑවුරුද්දක් තුළ සයාකාර ශික්ෂාවන්හි39 නො හික්මුණු සික්ඛමානාව උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් දෑවුරුද්දක් තුළ සයාකාර ශික්ෂාවන්හි හික්මුණු එහෙත් සංඝයා විසින් සම්මත නො කළ සික්ඛමානාව උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් ගිහි බවට ගියා වූ ද දොළොස් වසක් සම්පූර්ණ නො වූ ද සික්ඛමානාවක් උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් දොළොස් වසක් පිරුණු, ගිහ බවට ගිය, දෑවුරුද්දක් සයාකාර ශික්ෂාවන්හි ද නොහික්මුණු සික්ඛමානාව උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් දොළොස් වසක් පිරුණු, ගිහි බවට ගිය, දෑවුරුද්දක් සයාකාර ශික්ෂාවන් හි ලා හික්මුණු (එහෙත්) සංඝයා විසින් සම්මත නො කළ සික්ඛමානාව උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් තමා සමග වසන සික්ඛමානාව උපසම්පදා කරවා දෑවුරුද්දක් තුළ උද්දේසනාදිය නො උගන්වා ද අනුන් ලවා හෝ නො කරවා ද පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් තමා උපසම්පදා කරනු ලැබූ උපාධ්‍යාය භික්ෂුණිය දෑවුරුද්දක් ඇසුරු නො කරන්නී ද පචිති වේ.
 10. තමා සමග වසන සික්ඛමානාව උපසපන් කරවා යටත් පිරිසෙයින් පස් හය යොදුනක් වත් ගෙන නො යේ ද අනුන් ලවා හෝ ගෙන්වා නො යවන්නී ද පචිති වේ.

සත්වැනි ගර්භිණී වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් විසිවයස් නො පිරුණු කන්‍යාභාවයෙහි සිටි සික්ඛමානාවක උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් සපිරුණු විසිවයස් ඇති කන්‍යාභාවයෙහි සිටි සික්ඛමානාව දෑවුරුද්දක් සයාකාර ශික්ෂාවන්හි නො හික්මවන ලද්දේ උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් සපිරුණු විසිවයස් ඇති කන්‍යාභාවයෙහි සිටි සික්ඛමානාව දෑවුරුද්දක් සයාකාර ශික්ෂාවන්හි හික්මවන ලදුව ද සංඝයා විසින් සම්මත නො කරන ලද්දේ උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් (තමා උපසපන් බවෙන්) දොළොස් වසක් නො පිරුණී, සික්ඛමානාවක උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් (තමා උපසපන් බවෙන්) දොළොස් වස් පිරුණී, සංඝයා විසින් සම්මත නො වූවා සික්ඛමානාවක උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් “ආර්‍ය්‍යාවනි, ඔබට සික්ඛමානාව උපසම්පදා කිරීමෙන් ප්‍රයෝජන නැතැ”යි කියද්දී යහපතැ’යි පිළිගෙන පසුව දොස් කියන්නී නම් පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක්, ආර්‍ය්‍යාවනි, ඔබ මට සිවුරක් දෙන්නී නම් උපසම්පදා කෙරෙමි’යි කියා පසුව කරදරාදියක් නැතිව ම ඇය උපසම්පදා නො කෙරේ ද අනුන් ලවා හෝ නො කරවා ද පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් “ආර්‍ය්‍යාවනි, ඔබ මට දෙවර්ෂයක් උපස්ථාන කරන්නී නම් උපසම්පදා කෙරෙමි”යි කියා පසුව කරදරාදියක් නැතිව ම උපසම්පදා නො කෙරේ ද අනුන් ලවා හෝ නො කරවා ද පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් පුරුෂයකු හෝ තරුණයකු හා එකතු වූ සැඩපරුෂ වූ ඔවුන්ට ශෝකය ගෙනදෙන සුළු සික්ඛමානාවක් උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් මව්පියන් හෝ සැමියන් විසින් නො අනුදන්නා ලද සික්ඛමානාවක උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 11. යම් භික්ෂුණියක් පරිවාසික ඡන්දය දීමෙන් සික්ඛමානාවක උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.
 12. යම් භික්ෂුණියක් අවුරුද්දක් පාසා උපාධ්‍යව උපසම්පදා කරවා නම් පචිති වේ.
 13. යම් භික්ෂුණියක් එක අවුරුද්දක සික්ඛමානාවන් දෙදෙනකු උපසම්පන්න කරවා නම් පචිති වේ.

අටවැනි කුමරිභූත වගයි.

 1. යම් භික්ෂුණියක් නො ගිලන්ව කුඩයක් හෝ වහන් සඟලක් දරා නම් පචිති වේ.
 2. යම් භික්ෂුණියක් නො ගිලන්ව රථයකින් යේ නම් පචිති වේ.
 3. යම් භික්ෂුණියක් ඉඟටිය වෙළන හවඩියක් පාවිච්චි කෙරේ නම් පචිති වේ.
 4. යම් භික්ෂුණියක් ස්ත්‍රී අභරණ පාවිච්චි කෙරේ නම් පචිති වේ.
 5. යම් භික්ෂුණියක් සුවඳ සුණු ගා ස්නානය කෙරේ ද පචිති වේ.
 6. යම් භික්ෂුණියක් සුවඳ කැවූ තලමුරුවට ඇඟ ගා ස්නානය කෙරේ ද පචිති වේ.
 7. යම් භික්ෂුණියක් භික්ෂුණියක ලවා ඇඟ අතුල්ලා ගනී ද පචිති වේ.
 8. යම් භික්ෂුණියක් සික්ඛමානාවක ලවා ඇඟ මැඬවීම කරවා ද පචිති වේ.
 9. යම් භික්ෂුණියක් සාමණේරියක ලවා ඇඟ මැඬවීම කරවා ද පචිති වේ.
 10. යම් භික්ෂුණියක් ගෘහණියක ලවා ඇඟ මැඬවීම කරවා ද පචිති වේ.
 11. යම් භික්ෂුණියක් භික්ෂුවකගේ ඉදිරිපිට නො විචාරා අසුනක වාඩිවේ ද පචිති වේ.
 12. යම් භික්ෂුණියක් අවසර නො දුන් භික්ෂුවකගෙන් ප්‍ර‍ශ්න විචාරා ද පචිති වේ.
 13. යම් භික්ෂුණියක් තනවසා බඳින සිවුර (හැට්ටය) නැතිව ගමට වදී ද පචිති වේ.

නවවැනි ඡත්තුපාහණ වගයි.

(මෙයින් ඉතුරු වූ දසවැනි මුසාවාද වග, එකොළොස් වැනි භූතගාම වග, දොළොස් වැනි භෝජන වග, තෙළෙස්වැනි චාරිත්‍ර‍ වග, තුදුස්වැනි ජෝති වග, පසළොස්වැනි දිට්ඨිවග හා සොළොස්වැනි ධම්මික වග ද තතියානුසාවණය ද භික්ෂු ප්‍රාතිමෝක්ෂයෙහි දැක්වූ අයුරුයි.)

පචිති ඇවැත් එකසිය හැටහය මෙතෙකින් නිමියේය.