සේඛියා සිකපද

ඇවැත්නි, අනතුරුව මේ (හික්මියයුතු) සේඛියා සිකපද30 උදෙසනු ලැබේ.

 1. හාත්පසින් වටකොට අඳනය අඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 2. හාත්පසින් වටකොට සිවුර පොරවමි’යි හික්මිය යුතුය.
 3. සුපිළිසන්ව ඇතුල් ගමෙහි යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 4. සුපිළිසන්ව ඇතුල් ගමෙහි හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 5. සංවර ඇතිව ඇතුල් ගමෙහි යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 6. සංවර ඇතිව ඇතුල් ගමෙහි හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 7. පහත හෙලූ ඇස් ඇතිව ඇතුල් ගමෙහි යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 8. පහත හෙලූ ඇස් ඇතිව ඇතුල් ගමෙහි හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 9. කැසපට ගන්වා ඇතුල් ගමෙහි නොයමි’යි හික්මිය යුතුය.
 10. කැසපට ගන්වා ඇතුල් ගමෙහි නොහිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.

පළමුවැනි පරිමණ්ඩල වගයි.

 1. මහ හඬින් සිනාසෙමින් ඇතුල්ගමෙහි නො යෙමි’යි හික්මිය යුතුය.
 2. මහ හඬින් සිනාසෙමින් ඇතුල්ගමෙහි නො හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 3. ශබ්ද නො කොට ඇතුල් ගමෙහි යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 4. ශබ්ද නො කොට ඇතුල් ගමෙහි හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 5. කය සොලවමින් ඇතුල් ගමෙහි නො යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 6. කය සොලවමින් ඇතුල් ගමෙහි නො හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 7. අත් සොලවමින් ඇතුල් ගමෙහි නො යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 8. අත් සොලවමින් ඇතුල් ගමෙහි නො හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 9. හිස සොලවමින් ඇතුල් ගමෙහි නො යමි’යි හික්මිය යුතුය.

දෙවැනි උජ්ජග්ඝික වගයි.

 1. උකුලෙහි අත තබා ඇතුල් ගමෙහි නො යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 2. උකුලෙහි අත තබා ඇතුල් ගමෙහි නො හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 3. හිස වැසුම් ඇතිව ඇතුල් ගමෙහි නො යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 4. හිස වැසුම් ඇතිව ඇතුල් ගමෙහි නො හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුය.
 5. විළුඹ හෝ ඇඟිලි බිම අනිමින් ඇතුල් ගමෙහි නො යමි’යි හික්මිය යුතුය.
 6. අතින් හෝ වස්ත්‍ර‍යකින් දනහිස් බැඳගෙන ඇතුල් ගමෙහි නො හිඳිමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 7. සිහි ඇතිව පිඬු පිළිගනිමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 8. පාත්‍ර‍ය යන හැඟීම ඇතිව පිඬු පිළිගනිමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 9. බතින් සතරෙන් කොටසක් ව්‍යඤ්ජන ඇතිව පිඬු පිළිගනිමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 10. පාත්‍රයේ ඇතුල් මුවවිට හා සමව පිඬු පිළිගනිමි’යි හික්මිය යුතුයි.

තෙවැනි බම්භකත වගයි.

 1. සිහි ඇතිව පිඬු වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 2. පාත්‍ර‍ය යන හැඟීම ඇතිව පිඬු වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 3. පාත්‍රයෙහි තම පැත්තෙන් පටන් ගෙන පිඬු වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 4. බතට සුදුසු ව්‍යඤ්ජන සහිතව පිඬු වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 5. බතේ මුදුනෙන් අනා පිඬු නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 6. බොහෝ ලබාගනු කැමතිව සූපයක් හෝ ව්‍යඤ්ජනයක් බතින් නො වසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 7. නො ගිලන්ව සූපයක් හෝ බතක් හෝ තමන් සඳහා ඉල්ලාගෙන නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 8. ගරහනු කැමතිව අනුන්ගේ පාත්‍ර‍ය දෙස නො බලමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 9. ඉතා මහත් බත් පිඬු නො කරමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 10. හාත්පසින් ගුලිකොට බත් පිඬුකරමි’යි හික්මිය යුතුයි.

සිව්වැනි සක්කච්ච වගයි.

 1. බත් පිඬ මුවට නො ළං වනතුරු මුව නාරිමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 2. වළඳන අතර සියලු අත මුඛයෙහි නො හෙළමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 3. මුවතුළ ආහාර ඇතිව කථා නො කරමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 4. බත්පිඬු මුවතුළට විසිකරමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 5. බත්පිඬු කඩ කඩා අනුභව නො කරමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 6. (වඳුරන් මෙන්) හක්කෙහි බත්පුරවා නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 7. අත ගසා දමමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 8. බත්හුළු විසුරුවමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 9. (තොලෙන් පිටතට) දිව නෙරවමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 10. චපු චපු යන ශබ්ද ඇති වන සේ නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.

පස්වැනි කබල වගයි.

 1. සුරු, සුරු යන ශබ්ද ඇති වන සේ නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 2. අත ලෙවකමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 3. පාත්‍ර‍ය ලෙවකමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 4. දිවෙන් තොල් ලෙවකමින් නො වළඳමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 5. ඉඳුල් සහිත අතින් පැන් භාජනය නො පිළිගනිමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 6. බත්හුළු සහිත පාත්‍ර‍ය සේදූ ජලය ඇතුල් ගමෙහි හෝ ඇතුල් ගෙයි නො දමමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 7. කුඩයක් දරා සිටි නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 8. සැරයටියක් ගත් නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 9. ශස්ත්‍ර‍යක් ගත් නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 10. ආයුධයක් ගත් නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.

සවැනි සුරු සුරු වගයි.

 1. ලී සෙරෙප්පු පයලූ නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 2. වහන් පයලූ නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 3. රථයකට නැගුනා වූ නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 4. ඇඳක නිදන නො ගිලන්න කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 5. අතින් හෝ වස්ත්‍ර‍යකින් දෙදන බැඳ සිටින නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 6. හිස් වෙළුම් සහිත නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 7. හිසවසා පෙරවි නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 8. තමා බිම හිඳ අසුනක සිටි නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 9. තමා පහත් අසුනක හිඳ උස් අසුනක හුන්නාවූ නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 10. තමා සිටියේ හුන්නාවූ නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 11. තමා පසුපස යමින් ඉදිරියෙහි යන්නාවූ නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 12. තමා නො මගින් යමින් නියම මගින් යන නො ගිලන් කෙනකුට දහම් නො දෙසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 13. තමා නො ගිලන්ව, සිටගෙන මලමුත්‍ර‍ නො කරමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 14. නො ගිලන්ව නිල්තණ බිමක මලමුත්‍ර‍ නො කරමි’යි කෙළ නො ගසමි’යි හික්මිය යුතුයි.
 15. නො ගිලන්ව ජලයේ මලමුත්‍ර‍ නො කරමි’යි කෙළ නො ගසමි’යි හික්මිය යුතුයි.

සත්වැනි පාදුකා වගයි.

ඇවැත්නි, මේ සේඛියා ඇවැත් උදෙසන ලදී. මෙහි ලා ඔබ අතින් විචාරමි. කෙසේද පිරිසුදු ද? දෙවැනි වර ද විචාරමි. කෙසේද පිරිසුදු ද? තෙවැනි වර ද විචාරමි. කෙසේද පිරිසුදු ද? මේ පන්සැත්තෑ සේඛියා ඇවැත්හි ලා ආයුෂ්මත්හු පිරිසුදු වූවහුය. නිශ්ශබ්දවීම පිරිසුදුබව කොට සලකම් ද, එහෙයිනි.

සේඛියා සිකපද නිමියේය.