19. සාමීචි පටිපන්න ගුණය

දුටු විට හුනස්නෙන් නැඟී සිටීම, අසුන් පනවා දීම, ග්‍රීෂ්ම ඇති වෙලාවෙහි පවන් සැලීම, පා සේදීම, මුහුණ සේදීම, නෑම සඳහා සිසිල් පැන් උණු පැන් පිළියෙල කරදීම, පා සෝදා දීම, නෑවීම, පා සිවුරු සෝදා දීම, සෙනසුන් පවිත්‍ර කර දීම, යනාදිය සාමීචිකර්ම නම් වේ. ගුණවත් පුද්ගලයන්ට කර දීමට සුදුසු ක්‍රියාය යනු සාමීචිකම්ම යන වචනයේ තේරුම ය. අනුන් විසින් පිළිගැන්වූ දෙයක් පමණක් වළඳන තණ ගසකුදු නො නසන පොළොව නො සාරන කිසිවකුට පීඩාවක් නො කරන සත්ත්වයන් කෙරෙහි මෛත්‍රීයෙන් වෙසෙන භික්ෂූන් වහන්සේ සාමීචිකර්මයට ඉතා ම සුදුසු ය. උපාසයකු විසින් අම්බඛාදකතිස්ස තෙරුන් වහන්සේට සත්කාර කොට තමාගේ පිටින් ගෙන ගියේ භික්ෂූන් වහන්සේ සාමිචිකර්මයට සුදුසු නිසාය. මෛත්‍රීකරුණාදි සාමීචිකර්මයට සුදුසු ගුණ දහම් වඩනා බැවින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා වහන්සේ සාමීචි පටිපන්න නම් වෙති. අධිශීල - අධිචිත්ත - අධිප්‍රඥා සංඛ්‍යාත ශික්ෂාත්‍රය සුදුසු පරිදි ආදරෙයෙන් ගෞරවයෙන් පුරන නිසා ද ශ්‍රාවකසංඝයා වහන්සේ සාමීචිපටිපන්න නම් වෙති.