ප්‍රතිපත්ති නානත්වය

ධ්‍යානාභිඥා මාර්ගඵල ලබා නැති දැනට වෙසෙන පෘථග්ජන භික්ෂුන් කෙරෙහි කියන ලද සුප්‍රතිලන්න ගුණය ඇත ද? නැත ද? යනු සුප්‍රතිපන්න ගුණය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගෙන ප්‍රශ්නයෙකි. ඒ ප්‍රශ්නය භික්ෂුන් වහන්සේගේ ප්‍රතිපත්තිනානත්වය අනුව විසඳ ගත යුත්තකි. මේ ශාසනයෙහි සියලූ භික්ෂුහූ සමාන ලෙස පිළිවෙත් පුරන්නාහු නො වෙති. ඇතමෙක් ලාභකීර්ති ප්‍රශංසාවක් නැතිව ජීවිතාපේක්ෂාව පවා හැර සිවුපිරිසිදු ශීලයෙහි පිහිටා ආරණ්‍යක පිණ්ඩපාතිකාදි ධුත ගුණයන්හි පිහිටා “කාමං තචො ච නහරූ ච අටිඨී ච අවසිස්සතු” යනාදින් වදාළ පරිදි “සමත් නහරත් ඇටත් ඉතිරි වෙතොත් වේවා, ලේ මස් වියළී යතොත් යේවා, මා විසින් බලාපොරොත්තුවන උසස් දෙය නො ලබා නො නවතිමිය” යන අධිෂ්ඨානයෙන් සිත දැඩි කර ගෙන බලවත් විර්‍ය්‍යයෙන් දවල් කාලය සම්පූර්ණයෙන් සක්මනින් හා හිඳිමෙන් ද, එසේම රාත්‍රියේ ප්‍රථම පශ්චිම යාම දෙක ද ගත කරමින් සමථවිදර්ශනා භාවනාවෙහි යෙදෙති. ඇතැම්හූ ශීලධුත ගුණයන්හි පිහිටා තරමකින් භාවනාවෙහි යෙදෙති. අතැම්හූ ධුත ගුණයන්හි නො පිහිටා ශීලමාත්‍රයෙහි පිහිටා මඳ වශයෙන් භාවනාවෙහි යෙදෙති. ඇතැමුහූ ශීලධුතගුණයන් පිරිමෙන් පමනක් කල් යවති. ඇතැම්හූ ශීලමාත්‍රය ම පුරති. ඇතැම්හූ ශීලය ද ඇතැම් සිකපද කඩකරමින් අසම්පූර්ණ කොට රක්ෂා කරති. මෙසේ ඒ ඒ භික්ෂුන් විසින් පුරන ප්‍රතිපත්ති අනුව ඇතමෙක් සව් කෙළෙසුන් නසා අර්හත්ඵලයට පැමිණෙති. ඇතැම්හූ අනාගාමි ඵලයට පැමිණෙති, ඇතැම්හූ සකෘදාගාමි ඵලයට පැමිණෙති. ඇතැම්හු සෝවාන් ඵලයට පැමිණෙති. ඇතැම්හු ධ්‍යානාභිඥා ලබති. ඇතැම්හු ධ්‍යාන පමණක් ලබති. ඇතැම්හු උපචාරසමාධිමාත්‍රයක් ලබති. ඇතැම්හූ කිසි විශේෂ ගුණයක් නො ලබා මරනින් මතු ස්වර්ගගාමි වෙති. මෙසේ අනේකාකාරයෙන් පිළිවෙත් පුරන්නා වූ භික්ෂුන් අතුරෙන් නො බෝ කලකින් අර්හත්වයට පැමිණෙන පරිදි බලවත් වීර්‍ය්‍යයෙන් පිළිවෙත් පුරන භික්ෂුව විසින් පුරන්නේ ද, මේ බුදුසස්නෙහිදී උසස් තත්ත්වයකට පැමිණීමේ අපේක්ෂාවක් නැතිව ලිහිල් ලෙස පිළිවෙත් පුරන භික්ෂුව විසින් පුරන්නේ ද, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දක්වා වදාරා ඇති ඒකාන්තයෙන් නිවනට පමුණුවන සුප්‍රතිපත්තිය ම ය. එබැවින් ලිහිල් ලෙස පිළිවෙත් පුරන වර්තමාන පෘථග්ජන භික්ෂුන් ද සුප්‍රතිපන්නයන් බව කිව යුතුය. උන් වහන්සේලා කෙරෙහි සුප්‍රතිපන්න ගුණය නැතය යි නො කිව යුතු ය. අතීතයෙහි ජිවිත පරිත්‍යාගයෙන් ඉතා උග්‍ර අන්දමින් පිළිවෙත් පිරූ බොහෝ බුද්ධශ්‍රාවකයෝ වූහ. උන් වහන්සේලා මැනවින් පිළිවෙත් පිරූ බැවින් ද සුප්‍රතිපන්නයෝ ය. ඉදිරියෙහි එසේ පිළිවෙත් පිරූ ශ්‍රාවකයන්ගේ චරිත කිහිපයක් දක්වනු ලැබේ.