බෝධි පූජාව

තථාගතයන් වහන්සේ බෝධි මූලයේ ලොවුතුරා බුදුබවට පැමිණ නොයෙක් සමවත්සුව විඳිමින් සතියක් මුළුල්ලෙහි එහි ම වැඩහුන් සේක. පරම වන්දනීය පූජනීය වූ ලොකාග්‍ර භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සේවනය කරනු ලැබීමෙන් බෝරුක ද වන්දනීය පූජනීය වස්තුවක් විය. ඒ බෝධියෙන් පැවත එන්නා වූ සියළු බෝධි වෘක්ෂයෝ ද එයින් පැවතෙන නිසා පූජනීය වස්තුහු වෙති. තථාගතයන් වහන්සේ සේවනය කළ ශ්‍රී මහා බොධින් වහන්සේගේ පරම්පරාවට අයත් වන කිනම් බෝධියක් වුව ද ඒ බෝධින් වහන්සේගෙන් පැවතෙන බැවින් ශ්‍රී මහා බෝධිය වශයෙන් සලකා ඒවාට වැඳුම් පිඳුම් කළ යුතුය. බෝධිය පාරිභෝගික චෛත්‍ය කොට්ඨාශයට අයත් වස්තුවකි.

බෝධි වන්දනාවට ගාථාවක්

සෙවිතං ධම්ම රාජෙන - නරදෙවෙහි පූජිතං

වන්දාමි බෝධි රාජානං - නිබ්බානසුඛදායකං

ධර්මරාජයාණන් වහන්සේ විසින් සේවනය කරන ලද්දා වූ දෙව් මිනිසුන් විසින් පුදනු ලබන්නා වූ, වඳින් පුදන ජනයාට නිවන් සුවය දෙන්නා වූ බෝධි රාජයාණන් වහන්සේ වඳිමි.

පැරණි බෝධි වන්දනා ගාථා

යස්ස මූලෙ නිසින්නොව - සබ්බාරි විජයං අකා

පත්තො සබ්බඤ්ඤුතං සත්ථා - වන්දෙ තං බොධිපාදපං

-

ඉන්දනීලවණ්ණපත්ත සේතඛන්ධභාසුරං

සත්ථු නෙත්ත පංකජාහි පූජිතග්ගසාතදං

අග්ගබෝධි නාමවාම දේවරුක්ඛ වණ්ණිතං

තං විසාල බෝධිපාදපං නමාමි සබ්බදා

බෝධින් වහන්සේට මල් පිදීම

සෙවිතං ධම්ම රාජෙන - පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං

පූජෙමි බෝධි රාජානං - පුප්ඵෙනෙතෙන සාදරං

ධර්මරාජයාණන් වහන්සේ විසින් සම්‍යක්සම්බෝධියට පැමිණීම සඳහා සේවනය කරන ලද්දා වූ බෝධි රාජයන් වහන්සේට මේ මල් සාදරයෙන් පූජා කරමි. පූජා වේවා!

බෝධින් වහන්සේට පහන් පිදීම

සෙවිතං ධම්ම රාජෙන - පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං

පූජෙමි බෝධි රාජානං - දීපෙනෙතෙන සාදරං

බෝධින් වහන්සේට සුවඳ දුම් පිදීම

සෙවිතං ධම්ම රාජෙන - පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං

පූජෙමි බෝධි රාජානං - ධූපෙනෙතෙන සාදරං

බෝධින් වහන්සේට පැන් පිදීම

සෙවිතං ධම්ම රාජෙන - පත්තුං සම්බෝධි මුත්තමං

පූජෙමි බෝධි රාජානං - උදකෙනෙතෙන සාදරං