නියම සිංහල තේරුම සහිත රතන සූත්‍ර‍ය

(තේරුමත් සමඟ රතන සූත්‍ර‍ය මේ සැටියට ම රෝගියකුට කියුවහොත් ඔහුට එවේලෙහි ම ගුණ ලැබෙනු ඇත. තනියම කියනු. රෝගියාට ඇසෙන ලෙස ශබ්ද නඟා හොඳින් කියන්න. ඇසීමට ප්‍රිය වනසේ මිහිරි ලෙස කියන්න.)

1. යානීධ භූතානි සමාගතානි

භුම්මානි වා යානි ව අන්තිලික්ඛෙ

සබ්බේව භූතා සුමනා භවන්තු

අථෝපි සක්කච්ච සුණන්තු භාසිතං.

.

2. තස්මා හි භූතා නිසාමේථ සබ්බේ

මෙත්තං කරෝථ මානුසියා පජාය

දිවා ච රත්තෝ ච හරන්ති යේ බලිං

තස්මා හි නේ රක්ඛත අප්පමත්තා.

මේ දේවාරාධනාවයි.

3. යං කිඤ්චි විත්තං ඉධ වා හුරං වා

සග්ගේසු වා යං රතනං පණීතං

න නෝ සමං අත්ථි තථාගතේන

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

මේ මිනිස් ලොව හා නාගලෝකාදියෙහි ද ස්වර්ග ලෝකයන්හි ද ඇත්තා වූ සියලු රත්නයන්ට වඩා බුද්ධරත්නය හෙවත් බුදුරජාණන්වහන්සේ උතුම් වන සේක. එය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යයේ හා බුද්ධ රත්නයේ අනුහසින් ඔබට සුවයක් වේවා.

4. ඛයං විරාගං අමතං පණීතං

යදජ්ඣගා සක්‍යමුනී සමාහිතෝ

න තේන ධම්මේන සමත්ථි කිඤ්චි

ඉදම්පි ධම්මේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

ලෝකෝත්තර මාර්ග සමාධියෙන් එකඟ සිත් ඇත්තා වූ ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍ර‍යන් වහන්සේ විසින් ලබා ගත්තා වූ රාගාදීන්ගෙන් හා දුකින් තොර වූ කිසි කලෙක නොනැසෙන්නා වූ එහෙයින්ම ප්‍ර‍ණීත වූ ලෝකෝත්තර නිර්වාණ ධාතුව හා සම කළ හැක්කා වූ අන් කිසි ධර්මයක් නැත්තේ ය. අන් කිසි රත්නයක් නැත්තේ ය. ඒ නිර්වාණ ධර්මයාගේ රත්නභාවය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා! ඔබගේ රෝගය වහා සුව වේවා.

5. යම්බුද්ධ සෙට්ඨෝ පරිවණ්ණයී සුචිං

සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමාහු.

සමාධිනා තේන සමෝ න විජ්ජති.

ඉදම්පිප ධම්මේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

ලෝකෝත්තර වූ සම්‍යක් සම්බුද්ධයන් වහන්සේ විසින් මතු කිසි කලෙක නූපදනාකාරයෙන් සහමුලින් කෙලෙසුන් නැසීමට සමත් බැවින් අති පරිශුද්ධ වූ තමා ඇති වී නැතිවීමට අනතුරුවම ඵලය ගෙන දෙන උත්තම සමාධියකැයි වර්ණනා කරන ලද්දා වූ අර්හත් මාර්ග සමාධිය හා සම වූ අන් සමාධියක් නැත්තේය. එබැවින් ඒ අර්හත් මාර්‍ග සමාධිය උත්තම රත්නයෙකි. එය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය වහා සුව වේවා. ඔබට වහා සුවය ලැබේවා.

6. යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතං පසත්ථා

චත්තාරි ඒතානි යුගානි හොන්ති

තේ දක්ඛිණෙය්යා සුගතස්ස සාවකා

ඒතේසු දින්නානි මහප්ඵලානි,

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

පරම සත්පුරුෂයන් වූ බුද්ධප්‍රත්‍යෙකබුද්ධ බුද්ධශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා විසින් හා බොහෝ දෙවි මිනිසුන් විසින් ගුණ වර්ණනා කරනු ලබන්නා වූ සෝවාන් සකෘදාගාමි අනාගාමි අර්හත් යන සතර මාර්ගඵලයන්ට පැමිණියා වූ බුද්ධශ්‍රාවකයන් වහන්සේලා සැදැහැතියන් විසින් කම්පල අදහා දෙන දානය පිළිගැනීමට සුදුස්සෝ ය. උන්වහන්සේලාට දෙන දානය මහත්ඵල වන්නේ ය. ආර්ය්‍ය සංඝයා කෙරෙහි ඇත්තා වූ ඒ දානය මහත්ඵල කිරීමේ ගුණය උත්තම රත්නයක් වන්නේ ය. එය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය දුරුවේවා. ඔබට වහාම සුවය ලැබේවා.

7. යේ සුප්පයුත්තා මනසා දළ්හේන

නික්කාමිනෝ ගෝතම සාසනම්හි

තේ පත්ති පත්තා අමතං විගය්හ

ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං භුඤ්ජමානා

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි නුසුදුසු අයුරින් ප්‍ර‍ත්‍යය සොයා ජීවත් වීම හැර පිරිසිදු ශීලයෙන් යුක්තව ස්ථිර සමාධියෙන් යුක්ත වී කයෙහි හා ජීවිතයෙහි අපේක්ෂාව හැර මේ ප්‍ර‍තිපත්තිය පිරීමෙන් කුමක් වුවත් කම් නැතය කියා ප්‍ර‍ඥා සම්ප්‍ර‍යුක්ත වීර්යයෙන් කෙලෙසුන් ප්‍ර‍හාණය කොට අර්හත්ඵලය ලබා අරමුණු කිරීම් වශයෙන් අමෘත මහා නිර්වාණයට බැස වියමක් නො කොට ලබාගත්තා වූ අර්හත්ඵල සුවය වළඳන්නා වූ රහතන්වහන්සේලාගේ ඒ ගුණය සංඝ රත්නයේ උසස් ගුණයෙකි. එය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය සුව වේවා. ඔබගේ රෝගය වහා දුරු වේවා.

දෙවෙනි කොටස

8. යථින්දඛීලෝ පඨවිං සිතෝ සියා

චතුබ්භි වාතේභි අසම්පකම්පියො

තථූපමං සප්පුරිසං වදාමි

යෝ අරිය සච්චානි අවෙච්ච පස්සති

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

නගරද්වාරයක රියන් අටක් දහයක් යටට පොළොවෙහි සිටුවා ඇති අරටු ලී කණුව සතර දිගින් එන සුළං වලින් නොසැලෙන්නාක් මෙන් ආර්‍ය්‍යසත්‍යයන් මැනවින් තේරුම් ගෙන සිටින්නා වූ බුද්ධශ්‍රාවක තෙමේ තීර්ථකයන්ගේ මිථ්‍යා ධර්මවලින් නොසැලෙන්නේ ය. එය සංඝයා කෙරෙහි ඇති ගුණ රත්නයෙකි. එය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය වහා සුවවේවා.

9. යේ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති

ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි

කිඤ්චාපි තේ හොන්ති භුසප්පමත්තා

න තේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

ගැඹුරු ප්‍ර‍ඥාවක් ඇත්තා වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මැනවින් දේශනය කරන ලද පරම ගම්භීර චතුස්සත්‍ය ධර්මය සත්‍යාවබෝධයට බාධක වූ මෝහාන්ධකාරය දුරු කොට මැනවින් අවබෝධ කර ගත්තා වූ සෝවාන් පුද්ගලයෝ මරණින් මතු බොහෝ සම්පත් ඇති මිනිස් පවුල්වල හා දෙව්ලොව ඉපදීමෙන් රහත්වීමට බොහෝ පමා වුව ද සසර සත් ජාතියක මිස අටවන ජාතියක නූපදනාහ. සත්වන භවයේ දී උත්පත්තිය කෙළවර කොට සසර දුකින් මිදී නිවනට පැමිණෙන්නාහ. සෝවාන් පුද්ගලයාගේ මේ ගුණ විශේෂය සංඝරත්නයේ ඇති උතුම් ගුණ රත්නයකි. එය පරම සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ සියලු රෝග වහා දුරු වේවා.

10. සහාවස්ස දස්සන සම්පදාය

තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවන්ති

සක්කායදිට්ඨි විචිකිච්ඡිතංච

සීලබ්බතං වා පි යදත්ථි කිඤ්චි

චතූහපායේහි ච විප්පමුත්තෝ

ඡචාභිඨානානි අභබ්බෝ කාතුං

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

ඒ සත්තක්ඛත්තු පරම සෝතාපන්න පුද්ගලයා හට ඔහු තුළ සෝවාන් මාර්ග චිත්තය ඉපදීම සමඟම එහි බලයෙන් සක්කායදිට්ඨිවිචිකිච්ඡා සීලබ්බතපරාමාස යන සංයෝජන තුන ඔහුගේ සන්තානයෙන් දුරු වේ. තවත් ලෝකයෙහි ඇත්තා වූ සෙලුවෙන් විසීම් හිසකේ ඉදිරීම් ආදි අමරතප නම් වූ තපස් කම් කරන්නා වූ දෘෂ්ටි ඔහුගේ සන්තානයෙන් දුරු වේ. ඔහු මතු කිසි කලෙක සතර අපායෙහි නූපදින්නෙක් වේ. මරණින් මතු ඒකාන්තයෙන් අපායෙහි උපදනා මහ පව් කම් සය නොකරන්නේ වේ. සංඝයා කෙරෙහි ඇත්තා වූ මේ ගුණය ද ගුණ රත්නයෙකි. එය සත්‍යයෙකි. ඒ සත්‍යානු භාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය සුවවේවා. රෝගය ඔබගේ ශරීරයෙන් වහා දුරුවේවා. ඔබට වහා සුවය ලැබේවා.

11. කිඤ්චාපි සො කම්මං කරෝති පාපකං

කායේන වාචා උද චේතසා වා

අභබ්බෝ සෝ තස්ස පටිච්ඡාදාය

අභබ්බතා දිට්ඨ පදස්ස වුත්තා

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

ඒ සෝවාන් ඵලයට පැමිණ සිටින භික්ෂු තෙමේ තමාගේ කයින් හෝ වචනයෙන් හෝ සිතින් හෝ ප්‍ර‍මාදයකින් හෝ යම්කිසි වරදක් සිදු වූයේ නම් කුඩා ඇවතකට වුව පැමිණියේ නම් ඒ බව දත් වහා ම අන් භික්ෂුවකට ඒ බව ආරෝචනය කොට ඇවැත් දෙසා ගැනීමෙන් පිරිසිදු වන්නේ ය. එසේ පිළිපැදීම ලබා ඇති සෝවාන් ඵලයේ ස්වභාවය යි. සංඝයා කෙරෙහි ඇති ඒ ගුණරත්නය උතුම් ය. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවවේවා. ඔබගේ රෝගය වහා දුරු වේවා.

12. වනප්ප ගුම්බේ යථා ඵුස්සිතග්ගේ

ගිම්හාන මාසේ පඨමස්මිං ගිම්හේ

තථූපමං ධම්මවරං අදේසයි

නිබ්බාන ගාමිං පරමං හිතාය

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේ පළමුවන මාසය වූ බක්මසෙහි මලින් බරවූ අක් ඇති ගසින් යුක්ත වන ලැහැබක් බඳු වූ ස්කන්ධධාතු ආයතන සතිපට්ඨාන සම්‍යක්ප්‍ර‍ධාන ප්‍ර‍තීත්‍යසමුත්පාද ශීලස්කන්ධ සමාධිස්කන්ධා-දියෙන් යුක්ත වූ නානාවචනවලින් ශෝභිත වූ පරමහිත නිර්වාණයට සත්ත්වයන් පමුණුවන්නා වූ උත්තම ධර්‍මයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනය කළ සේක. බුදුන් වහන්සේගේ මේ රත්නභාවය උතුම් ය. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය වහා දුරු වේවා.

13. වරෝ වරඤ්ඤූ වරදෝ වරාහරෝ

අනුත්තරෝ ධම්මවරං අදේසයි.

ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

උත්තමයකු වූ උත්තම වූ නිර්වාණය දැන වදාළා වූ දෙවි මිනිසුන්ට උත්තම ධර්මය දෙන්නා වූ උත්තම ධර්ම මාර්ග ගෙන ආවා වූ තමන් වහන්සේට උතුම් කෙනකු නැති හෙයින් ලෝකයෙහි සැමට ම උතුම් වූ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ශ්‍රාවකයනට උත්තම ධර්මය දේශනය කළ සේක. බුදුන් වහන්සේගේ මේ රත්න භාවය උතුම්ය. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා. ඔබගේ රෝගය වහා දුරුවේවා.

14. ඛීණං පුරාණං නවං නත්ථි සම්භවං

විරත්ත චිත්තා ආයතිකෙ භවස්මිං

තේ ඛීණ බීජා අවිරුළ්හිච්ඡන්දා

නිබ්බන්ති ධීරා යථායම්පදීපො

ඉදම්පි සංඝෙ රතනං පණීතං

ඒතේන සච්චේන සුවත්ථි හෝතු.

අර්හත්වයට පැමිණීමෙන් පුරාණ කුශලාකුශල කර්මය ක්ෂය වූ අලුත් කුශලාකුශල කර්ම රැස්කිරීමක් නැත්තා වූ මතු භවයක ඉපදීමේ කැමැත්තක් නැත්තා වූ ප්‍ර‍තිසන්ධි සංඛ්‍යාත බීජයන් නැත්තා වූ ඒ රහතන් වහන්සේලා මේ පහන නිවී ගියාක් මෙන් නිවී යන්නාහ. මතු කිසි තැනක නූපදනාහ. සංඝයාගේ මේ රත්න භාවය ද උතුම් ය. ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් ඔබට සුවයක් වේවා.

සක්දෙවිඳු කී ගාථා තුන

15. යානීධ භූතානි සමාගතානි

භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ

තථාගතං දේවමනුස්ස පූජිතං

බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු.

පොළොවෙහි වෙසෙන්නා වූ ද අහසෙහි වෙසෙන්නා වූ ද යම් දෙවි කෙනෙක් මෙහි රැස්වූවාහු ද ඒ අපි සැම දෙනම දෙවි මිනිසුන් විසින් පුදනු ලබන්නා වූ ලෝකයාට යහපත සිදු කිරීම සඳහා උත්සාහ කරන්නවුන් ආ මාර්ගයෙහි ආවා වූ ඒ මගම ගියා වූ ලෝකහිතය පිණිස උත්සාහ කරන්නවුන් විසින් දත යුතු ධර්ම මැනවින් දැනගත්තා වූ නොවරදවා ම සිදුවන දෙයක් ප්‍ර‍කාශ කරන්නා වූ බුදුන් වහන්සේට වඳිමු. ජනයන්ට සුවයක් වේවා. යහපතක් වේවා.

16. යානීධභූතානි සමාගතානි

භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ

තථාගතං දේවමනුස්ස පූජිතං

ධම්මං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු.

පොළොවෙහි වෙසෙන්නා වූ ද අහසෙහි වෙසෙන්නා වූ ද යම් දෙවි කෙනෙක් මෙහි රැස්වූවාහු ද ඒ අපි සැම දෙනම දෙවිමිනිසුන් විසින් පුදන ලබන්නාවූ සමථ විපස්සනා බලයෙන් ලබාගත යුතු සියලු කෙලෙසුන් නසන්නා වූ ලෝකෝත්තර මාර්ග ඵල ධර්මයන්ට හා බුද්ධාදීන් විසින් පැමිණ වදාළා වූ නිර්වාණ ධර්මයට වඳිමු. සත්ත්වයනට සුවයක් වේවා.

17. යානීධ භූතානි සමාගතානි

භුම්මානි වා යානිව අන්තලික්ඛෙ

තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං

සංඝං නමස්සාම සුවත්ථි හෝතු.

පොළොවෙහි වෙසෙන්නා වූ ද අහසෙහි වෙසෙන්නා වූ ද යම් දෙවි කෙනෙක් මෙහි රැස්වූවාහු ද ඒ අපි සැම දෙන ම දෙවිමිනිසුන් විසින් පුදන ලද්දා වූ ආත්මාර්ථය පිණිස පිළිපන්නවුන් විසින් යා යුතු මාර්ගයේ ගමන් කළා වූ සංඝරත්නයට වඳිමු. සත්ත්වයනට සුවයක් වේවා.