පෝය දවසේ කාලසටහන

උදේ 6 පටන් 7 දක්වා: සිල් සමාදන්වීම හා වැඳුම් පිදුම් කිරීම.

7 පටන් 8 දක්වා: ආහාර වැළඳීම. ශීලය ආවර්ජනා කිරීම. විවේක ගැනීම.

8 පටන් 8.45 දක්වා: භාවනා කිරීම.

9 පටන් 10 දක්වා: දහම් ඇසීම හෝ පොත් කියවීම, ධර්ම සාකච්ඡා කිරීම.

10 පටන් 12 දක්වා: නෑම, බුද්ධ පූජාව පිළියෙල කිරීම, පූජා පැවැත්වීම, ආහාර වැළඳීම.

12 තෙරුවන් වැඳීම

2 දක්වා විවේක ගැනීම

2 පටන් 2.45 දක්වා: පෙහෙවස් සමාදන් වූවන්ගේ සමිතිවල රැස්වීම් පැවැත්වීම හෝ දහම් පොත් කියවීම. ඉක්බිති ගිලන්පස ගැනීම.

3 පටන් 3.45 දක්වා: භාවනා කිරීම.

4 පටන් 5 දක්වා: දහම් ඇසීම හෝ පොතක් කියවීම.

5 පටන් 6 දක්වා: වත් පිළිවෙත් කිරීම, පූජාව සඳහා මල් පහන් ගිලන්පස පිළියෙල කිරීම.

රාත්‍රී කාලය

6 පටන් 7 දක්වා: සිල් සමාදන්වීම, වැඳුම් පිදුම් කිරීම.

7 පටන් 8 දක්වා: ශීලය ආවර්ජනා කිරීම, මල් පහන් ගිලන් පස බුද්ධ පූජා පැවැත්වීම, ගිලන්පස ගැනීම.

8 පටන් 10 දක්වා: භාවනා දහම් ඇසීම, දහම් පොත් කියවීම.

10 පටන් 12 දක්වා: ධර්ම සජ්ඣායනා කිරීම, භාවනා කිරීම.

පාන්දර 4 පටන්: ධර්ම සජ්ඣායනා කිරීම, භාවනා කිරීම.

5 පටන් 6 දක්වා: වත් පිළිවෙත් කිරීම, තෙරුවන් වැඳීම.

උදේ 6 ට: සිල් පවාරණය

මේ කාලසටහන පිළියෙල කර ඇත්තේ පැය දෙකතුනක් භාවනාවේ යෙදිය හැකිවන පරිදි භාවනාවක් පුරුදු කර නැති සාමාන්‍ය ජනයා සඳහා ය. යම්කිසි භාවනාවක් දියුණු කර ගෙන ඇති පින්වත්හු ඒ භාවනාවම වැඩි කාලයක් කෙරෙත්වා.