මෛත්‍රී භාවනාවේ අනුසස්.

අංගුත්තරනිකායේ ඒකාදසක නිපාතයේ අනුස්සති වග්ගයේ සූත්‍ර‍යක මෙත්තා චේතෝ විමුත්තියේ අනුසස් එකොළොසක් වදාරා ඇත්තේ ය. ඒ අනුසස් එකොළොස මෙසේ ය.

 1. ගෙරවීම් දත් සැපීම් කෙඳිරීම් නන් දෙඩීම් ඒ මේ අත පෙරළීම්වලින් තොරව සුවසේ නින්දයාම
 2. කෙඳිරීම් ඈනුම් ඇරීම් ඇඟමැලි කැඩීම් ආදියෙන් තොරව පද්මයක් පුබුදුවන්නාක් මෙන් සැපසේ නින්දෙන් අවදිවීම.
 3. සර්පයන්ට සොරුන්ට ඇතුන්ට සතුරන්ට හසුවීම් ආදී භයානක සිහින නො පෙනීම.
 4. දකින දකින සැමට ම ප්‍රියවීම,
 5. මිනිසුන්ට පමණක් නොව දෙවියන්ට ද ප්‍රියවීම,
 6. දෙවියන් විසින් ආදරයෙන් ආරක්ෂා කරනු ලැබීම,
 7. ගින්නෙන් විෂෙන් හා ආයුධවලින් ද අනතුරු නො වීම,
 8. වහා සිත සමාධි වීම,
 9. මුහුණ පැහැපත් වී බැබලීම,
 10. නොමුළාව කාලක්‍රියා කරන්නට ලැබීම,
 11. ඒ ජාතියේ ම රහත් නූවහොත් බ්‍ර‍හ්මලෝකයේ ඉපදීම.

මෙත්තා චේතෝ විමුක්තිය යනු මෛත්‍රීධ්‍යානය ය. ඉහත කී අනුසස් ලැබෙන්නේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන් ධ්‍යාන ලබා ගත් අයට ය. සාමාන්‍ය මෛත්‍රියෙන් ඒ අනුසස් ලැබෙන්නේ ස්වල්ප වශයෙනි. මඳ වේලාවක් මෛත්‍රී භාවනාව කොට ඉහත කී අනුසස් නොලැබෙන කල්හි කියන අනුසස් මෛත්‍රියෙන් නො ලැබේ යයි වරදවා නොසිතා ගත යුතු ය.

“ඒකම්පි චේ පාණමදුට්ඨ චිත්තෝ

මෙත්තායති කුසලෝ තේන හෝති,

සබ්බේව පාණේ මනසානුකම්පං

පහූතමරියෝ පකරෝති පුඤ්ඤං”

(ඉතිවුත්තක)

තේරුම:-

ඉදින් අදුෂ්ට වූ සිතින් එක් සත්ත්වයකුට වුව ද මෙත් වඩා ද එයින් බොහෝ කුසල් ඇත්තේ වේ. සකල සත්ත්වයින්ට ම මෛත්‍රිය වඩන්නා වූ ආර්‍ය්‍ය පුද්ගල තෙමේ ඉතා මහත් පිනක් කරයි.