අභව්‍යස්ථාන අටළොස

අභිනීහාරය මුදුන් පත් කර ගැනීමෙන් නියත විවරණ ලැබූ මහබෝසත්හු ඉන්පසු ලොවුතුරා බුදුබවට පැමිණෙන තුරු ජාත්‍යන්ධයෝ නො වන්නාහ. ජාතියෙන් බිහිරෝ නොවන්නාහ. උමතු නො වන්නාහ. කෙළ තොලු නො වන්නාහ. පිළු නො වන්නාහ. ප්‍රත්‍යන්තයෙහි නූපදනාහ. දාසීන් කුස නූපදන්නාහ. නියත මිථ්‍යාදෘෂ්ටික නො වන්නාහ. ඔවුන්ගේ ලිංගය පරිවර්තනය නො වන්නේය. ආනන්තර්‍ය්‍ය කර්ම නො කරන්නාහ. කුෂ්ට රෝගීහු නොවන්නාහ. තිරිසන් ජාතියෙහි වටුවාට කුඩාව ද ඇතුට මහත්ව ද නූපදනාහ. ඛුප්පිපාසිකය - නිජ්ඣාම තණ්හිකය යන ප්‍රේතයෝනිවලට නො පැමිණෙන්නාහ. කාලකඤ්ජික අසුර නිකායට නො පැමිණෙන්නාහ. ලෝකාන්තරික නරකයට හා අවීචි මහා නරකයට නො පැමිණෙන්නාහ. කාම ලෝකයෙහි මාර නොවන්නාහ. රූප ලෝකයෙහි අසංඥ සුද්ධාවාස භුමීන්හි නූපදනාහ. අරූප ලෝකයේ නුපදනාහ. අන් සක්වළවල නූපදනාහ. මෙය ලියන ලද්දේ සුත්‍රනිපාත අපදාන අටුවාවල දැක්වෙන සැටියට ය. මෙහි කරුණු අටළොසකට වඩා ඇති සේ පෙනේ. (විමසිය යුතු)