ත්‍රිවිධ පාරමිතා

මහාබෝධි පාරමීය, ප්‍රත්‍යේක බෝධි පාරමී ය. ශ්‍රාවක බෝධි පාරමී යයි බෝධීන් ගේ වශයෙන් පාරමීහු ත්‍රිවිධ වෙති. මහා බෝධිය පිණිස පිරිය යුතු පාරමීහු මහාබෝධි පාරමීහුය. ප්‍රත්‍යේක බෝධිය පිණිස පිරිය යුතු පාරමීහු ප්‍රත්‍යේක බොධි පාරමීහු ය. ශ්‍රාවක බෝධිය පිණිස පිරිය යුතු පාරමීහු ශ්‍රාවක බෝධි පාරමීහු ය.