අනුශාසනා ගාථා

1. කොස්සජ්ජං භයතො දිස්වා විරියාරම්භඤ්ච ඛෙමතො ආරද්ධවිරියා හොථ එසා බුද්ධානුසාසනී.

-

2. විවාදං භයතො දිස්වා අවිවාදඤ්ච ඛෙමතො,

සමග්ගා සඛීලා හොථ එසා බුද්ධානුසාසනී.

-

3. පමාදං භයතො දිස්වා අප්පමාදඤ්ච ඛෙමතො,

භාවෙථ’ට්ඨංගිකං මග්ගං එසා බුද්ධානු සාසනී.

(චරියා පිටක)

තේරුම:

1. සකල ක්ලේශයන්ට මුල් වන බැවින් හා සකලානර්ථයන් ඇති කරන අලස බව භයක් වශයෙන් දැක, වීර්‍ය්‍යය උපද්‍රව නැති කරන ධර්මයක් වශයෙන් දැක, පටන් ගන්නා ලද වීර්‍ය්‍යය ඇත්තාහු වව්. මෙය බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනය ය.

2. විවාදය (ඔවුනොවුන්ට විරුද්ධ කථාව) භයක් වශයෙන් දැක: අවිවාදය හෙවත් මෛත්‍රී වාක් කර්මය උපද්‍රව නැති කරන දෙයක් වශයෙන් දැක, සමගි වව්. මොලොක් සිත් ඇතියෝ වව්. මෙය බුදුවරයන්ගේ අනුශාසනය ය.

3. ප්‍රමාදය භය වශයෙන් දැක, අප්‍රමාදය ආරක්ෂාවක් වශයෙන් දැක, ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය වඩව්. මෙය බුදුවරයන් ගේ අනුශාසනය ය.

මහාචාර්‍ය්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහානායක

ස්ථවිර පාදයන් වහන්සේ විසින් සම්පාදිත

පාරමිතා ප්‍ර‍කරණය නිමි.