චක්ඛුපාල හිමියන් ගේ දෙනෙත් අන්ධවීමට හේතුව

මේ ස්වාමීන් වහන්සේ පෙර දක්ෂ වෛද්‍යවරයෙක්ව සිටිය දී “මාගේ දෙනෙත් සුව කළොත් මම දූ පුතුන් සමඟ ඔබගේ දාසියක් වෙමියි” කී එක් අන්ධ කාන්තාවකට බෙහෙත් කොට දෑස සනීප කළේ ය. ඇය සනීප වූ පසු දාසියක් වීමට අකමැතිව ඇස් නො පෙනෙන බව වෛද්‍යවරයාට කීවා ය. කරුණු වටහාගත් ඔහු කෝප වී දූෂිත සිතින් දෑස් අන්ධ වන බෙහෙතක් ගැල්වීමට දුන්නේ ය. එය ගැල්වූ විට ඇගේ දෙනෙත් සහමුලින් ම අන්ධ විය. එම අකුසලය බොහෝ වාර ගණනක් විපාක දී මේ රහත් වූ ජීවිතයේදී ද මහාපාල හිමි ගේ දෑස් අන්ධ වී චක්ඛුපාල හිමි යැයි ප්‍රසිද්ධ වූ බව දත යුතු ය.

(ධම්ම පදට්ඨ කථා -12 පිට)