ඛුජ්ජුත්තරාව දාසියක් වීමට හේතුව

ඛුජ්ජුත්තරාව බොහෝ ම ධර්ම කථික කාන්තාවක් වුව ද ඇය උදේනි රජ නිවසේ දාසියකි. ඊට හේතුව පෙර කාශ්‍යප බුදු සසුන කාලයේ දී මැය සිටු දියණියක්ව ඉපිද දිනක් නිවසට වැඩි රහත් සාමණේර තෙරණියකට දුර තිබූ රන් ආභරණ පොදිය තමා සමඟ හිතවත් බැවින් අරන් දෙන්න යැ යි කියා වැඩගත් පවින් බව දත යුතු ය. ඒ හේතුවෙන් ආත්ම 500 ක්ම දාසියක් වී ඉපදුනා ය. එබැවින් පින්වත්නි, භික්ෂුණී කොතරම් හිතවත් වුවත් කල්පනාවෙන් ඇසුරු කළ යුතු ය.

(මනෝරථපූරණී අටුවා - 238 පිට)