අසුර අපාය

අසුර යන නාමයෙන් දේව ගණයට අයත් කොටසක් ද ඇත්තේ ය. බෞද්ධ පොත්වල වේපචිත්ති අසුර, පහාරාද අසුර යනාදිය නම් වලින් දැක්වෙන්නෝ දේව ගණයට අයත් අසුරයෝ ය. ඔවුහු දෙවියන් මෙන්ම සැප ඇත්තෝ ය. අසුර යන නාමය ව්‍යවහාර කරන ප්‍රේතයන් වැනි දුක්ඛිත සත්ව කොට්ඨාශයක් ද ඇත්තේ ය. අසුර අපාය යනු ඒ සත්ව සමූහය ම ය. ඔවුහු ද ප්‍රේතයන් මෙන්ම නොයෙක් ආකාර ශරීර ඇත්තෝ ය.