24. දායකයකු විසින් සංඝික කිරීමෙන් ලොව ඇති තාක් සියලූ ම භික්ෂූන්ට අයිතිව ඇති දාන වස්තුව භික්ෂූන් වහන්සේලා ටික දෙනකුන් විසින් ගැනීම වරදක් නො වන්නේ ද? එසේ ගැනීම අදින්නාදානයක් නො වන්නේ ද?

සඟ සතු කොට පිදූ වස්තුවක් සියලු ම භික්ෂූන්ට අයිති වුවත් සංඝ ලාභයක් බෙදා ගැනීමට ලෝකයේ ඇති සියලු ම භික්ෂූන් එතැනට රැස් කිරීම කවර ආකාරයකින්වත් කළ නො හෙන වැඩකි. එබැවින් තථාගතයන් වහන්සේ විසින් “අනුජානාමි භික්ඛවෙ, සම්මුඛීභූතෙන සංඝෙන භාජෙතුං” යි සංඝලාභය ඇති තැනට රැස් වූ සංඝයා විසින් එය බෙදා ගන්නා ලෙස අනුදැන වදාරා තිබේ. සංඝලාභය ඒ ඒ තැනට රැස් වූ සංඝයා විසින් බෙදා ගැනීමේ ක්‍ර‍මය ඉතා සාධාරණ ක්‍ර‍මයකි. එසේ බෙදා ගන්නා වූ භික්ෂූන්ට ශාසනයේ නීතිය එය බැවින් වරදක් සිදු නො වේ. මේ සියලු ම භික්ෂූන් පිළිගන්නා බැවින් සම්මුඛ වූ සංඝයා විසින් බෙදාගැනීම අදින්නාදානයක් නො වේ.