3. දස්සනට්ඨය

ලෝකෝත්තර මාර්ගය ප්‍ර‍ඥාව ප්‍ර‍ධාන වූවකි. එයින් යෝගාවචරයා විසින් පෙර කිසි කලෙක ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂ වශයෙන් නුදුටු විරූ නිර්වාණය නොහොත් චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂ වශයෙන් දක්නේ ය. මාර්ගයාගේ ඒ නිර්වාණය හෝ චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය ප්‍ර‍ත්‍යක්ෂ වශයෙන් දක්නා ස්වභාවය දස්සනට්ඨ නම් වේ. සෝවාන් මාර්ගය ලැබූ තැනැත්තා කොතෙක් කල් සසර සැරිසරමින් ලෞකික සැප වින්දේ ද, තමා විසින් ලෝකෝත්තර මාර්ගානුභාවයෙන් දක්නා ලද නිවන දක්නා ලද චතුරාර්‍ය්‍ය සත්‍යය, කිසි කලෙක අමතක නො වන්නේ ය. කල්ප ගණනක් මෙනෙහි නො කොට සිට ආර්‍ය්‍ය සත්‍යයන් මෙනෙහි කළේ ද, කලක් උඩ නො බලා සිට කෙනකුට උඩ බැලූ කෙණෙහි ම ඉර හඳ ආදි ආකාශ වස්තූන් ප්‍ර‍මාදයක් නැතිව පෙනෙන්නාක් මෙන් කිසි ම පමාවක් නැතිව පෙනෙන්නේ ය. එය ලෝකෝත්තර මාරග්යේ ඇති දස්සනට්ඨයාගේ වශයෙන් සෝවාන් පුද්ගලයාට ඇති වන ආනිසංසය ය. මතු මාර්ගයන්ගේ දස්සනට්ඨය ද මේ නයින් දත යුතුයි.