මාර්ගාංගයෝ අටදෙන ස්කන්ධ වශයෙන් බෙදෙන ආකාරය

මෙහි සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව යන මාර්ගාංග තුන ශීලස්කන්ධයයි. මේ අංග තුනෙන් ගැනෙනුයේ ආජීවාෂ්ටමක ශීලයයි. ආජීවාෂ්ටමක ශීලය නම් කාය දුශ්චරිත තුනෙන් ද, වාග් දුශ්චරිත සතරෙන් ද, මිථ්‍යා ජීවිකාවෙන් ද වෙන් වීමයි. සම්‍යක් කර්මාන්තය පිරීම පිණිස කාය දුශ්චරිත හළ යුතුය. සම්‍යක් වචනය පිරීම පිණිස වාග් දුශ්චරිත සතර හළ යුතුය. සම්‍යක් ආජීවය පිරීම පිණිස මිථ්‍යා ජීවිකාවෙන් වෙන්විය යුතුය. එසේ කරන කල්හි ආජීවාෂ්ටමක ශීලය සම්පූර්ණ වේ.

ආජීවාෂ්ටමක ශීලය රකිමිය කියා, කාය දුශ්චරිතයන්ගෙන් වෙන් වීමෙන් සම්‍යක් කර්මාන්ත මාර්ගාංගය පිරේ. වාග් දුශ්චරිතයන්ගෙන් වෙන් වීමෙන් සම්‍යක් වචනය නමැති මාර්ගාංගය පිරේ. මිථ්‍යා ජීවිකාවෙන් වෙන් වීමෙන් සම්‍යගාජීවය නමැති මාර්ගාංගය පිරේ. එබැවින් සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව යන තුන ශීලස්කන්ධය යි කියනු ලැබේ. සම්‍යක් ව්‍යායාමය, සම්‍යක් ස්මෘතිය, සම්‍යක්සමාධිය යන තුන සමාධි ස්කන්ධයයි. සම්මා දිට්ඨි - සම්මාසංකප්ප යන දෙ ප්‍ර‍ඥාස්කන්ධයයි. මෙසේ ආර්‍ය්‍ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ශීලස්කන්ධය, සමාධිස්කන්ධය, ප්‍ර‍ඥා ස්කන්ධය යි ස්කන්ධය යි ස්කන්ධ තුනක් වන්නේ ය.