උරුවිල්වා කාශ්‍යපයා මහණ වීම

ඉක්බිති භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උරුවිල්වා කාශ්‍යපයාගේ අසපුව සමීපයේ එක් ලැහැබෙක වුසූ සේක්, තවත් බොහෝ පෙළහරවල්118 දක්වා අන්තිමේ දී කාශ්‍යපයා තුළැ පැවැති “තමා රහතෙක” යන මතය ද වැරැදි බව පෙන්වා වදාළ සේක. එය පිළිගත් උරුවෙල් කසුප් තවුසා ප්‍රධාන කොට ඇති සියලු ජටිලයෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිද්ද ඉල්ලූහ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔවුන් ඒහි භික්ෂූපසම්පත්තියෙන් පැවිදි උපසපන් කළ සේක.