පළමු සෝවාන් උපාසිකාව

මේ වේලෙහි රජගහ පුරයේ ඇසළ නකත් උළෙල පැවැත්තේ ය. මිනිස්සු නුවර සරසා නකත් කෙළි සුව විඳිති. කාලි නම් කුල ස්ත්‍රියක් ක්‍රීඩා සුව විඳින්න සිය පහයෙහි සී මැදුරු කවුළුව විවෘත කොට ගිම් නිවන්න, සුළං වදිනා තැනෙක සිටියා ය. ඕ යට කී ශාතාගිර හේමවත දෙදෙනා ගේ කථාව මුළුමනින් ම අසා සිටියා ය. ඉක්බිති “බුදුවරයෝ මෙබඳු විශිෂ්ට ගුණ ඇත්තෝ යැ” යි බුද්ධාලම්බන ප්‍රීති උපදවා සෝවාන් පෙලෙහි පිහිටියා ය. මෝ ආරංචියෙන් බුදු ගුණ අසා පැහැදුණු පළමු වන සෝවාන් උපාසිකාව ය.